ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูล MySQL
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สมพงษ์ อริสริยวงศ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  หนังสือที่จะช่วยให้คุณเขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูล MySQL ได้ด้วยวิธีง่ายๆ เริ่มจากพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน MySQL เพื่อเพิ่มความรู้ต่อยอดในระดับสูงต่อไป เรียนรู้หลักการพัฒนางานด้วยตัวอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อจัดการฐานข้อมูลเป็นหลัก พร้อมประยุกค์ใช้งานด้วยตัวอย่างภาษา PHP ไวยากรณ์ของภาษาไม่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับฐานข้อมูล MySQL โดยจำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมในภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อน และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา MySQL ด้วย