ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ลาภลอย วานิชอังกูร
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สอนวิธีคิด-วิธีเขียนโปรแกรมตามหลัก OOP โดยใช้ภาษา C# เป็นสื่อในการสอน และแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ด้วย เว็บแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ที่เปิดใช้งานจริง เรียนรู้เรื่องสำคัญ 3 เรื่องหลักคือ OOP การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#, .NET Framework และวิธีสร้างเว็บแอปพลิเคชัน แบ่งเป็น 2 ส่วน บทที่ 1–6 เป็นภาคทฤษฎี ส่วนบทหลังเป็นภาคปฏิบัติ  แต่ละบทมีคำถามและแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวน   และท้ายเล่มก็ยังมีคำถามให้ได้ทบทวนเพิ่มขึ้นอีก        พร้อมเฉลยอยู่ในส่วนภาคผนวกท้ายเล่