ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น" เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรประกาศยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะของกิจการผลิตเปรียบเทียบกับกิจการซื้อขายสินค้า องค์ประกอบต้นทุนการผลิต การรับจ่ายวัตถุดิบ การบันทึกรายการเกี่ยวกับแรงงาน ชั่วโมงการทำงาน อัตราค่าแรงงาน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย รายการหักต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการผลิต การบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ กระดาษทำการ รายการปรับปรุง ปิดบัญชี และการจัดทำงบต้นทุนผลิต ครบถ้วนตามคำอธิบายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย และแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ