ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบัญชีเบื้องต้น 2
หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ การบัญชีเบื้องต้น 2   ประกอบด้วยหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงและปิดบัยชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการชนิด 8 ช่อง งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และการสรุปวงจรบัญชี โดยแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้า เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ฝึกฝนทักษะงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม