ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 2100–1001" เล่มนี้ เป็นวิชาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสาหกรรม สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2556 เป็นการศึกษาถึง การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตช์ ภาพตัด และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบท้ายบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย