ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
[title]
Ratings :
0
No votes yet

งานฝึกฝีมือ (สอศ.) (รหัสวิชา 20100-1003) มีแผน+เฉลย
หมวด : งานอดิเรก-ฝีมือ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล
ยอดคงเหลือ : 3
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เครื่องมืองานช่าง ระบบการวัดและเครื่องมือวัด การร่างแบบและเครื่องมือร่างแบบ ตะไบ งานตัดโลหะ งานเจาะ งานทำเกลียว งานลับคมตัด การตีขึ้นรูและงานชุบแข็ง การประกอบด้วยตัวยึดโลหะ และใบงานฝึกฝีมือ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา งานฝึกฝีมือ กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ