ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
หมวด : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : แม็คเอ็ดดูเคชั่น
ผู้แต่ง : อ.สามารถ สมบุตร
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ชนิด สัญลักษณ์  โครงสร้าง  การทำงานและการทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ การอ่าน การเขียนวงจรและต่อวงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลำดับ วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และวงจรควบคุมอัตโนมัติ (Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น