ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : แม็คเอ็ดดูเคชั่น
ผู้แต่ง : ดร.ทิพวรรณ สายพิณ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง แรงเสียดทาน สมดุล การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ งาน พลังงาน และกำลัง คลื่นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า