ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ธุรกิจโรงแรม
หมวด : ธุรกิจ
สำนักพิมพ์ : แม็คเอ็ดดูเคชั่น
ผู้แต่ง : อ.จารุวรรณ กะวิเศษ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญของธุรกิจโรงแรมต่อเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม ประเภทของโรงแรม  การแบ่งระดับของโรงแรม  โครงสร้างการบริหารงาน  การปฏิบัติหน้าที่  ความรับผิดชอบ การแบ่งสายงานในโรงแรม ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม คำศัพท์เฉพาะสำหรับงานโรงแรมปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการโรงแรม (Property Management System หรือ PMS) วิธีการใช้ระบบการจัดการโรงแรมที่เป็นปัจจุบัน การเลือกใช้ระบบการจัดการโรงแรมให้เหมาะกับงาน แก้ปัญหาข้อจำกัดในการใช้งาน และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบการจัดการโรงแรม