ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 20106-2006
หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : กรุณาพร รัตนภูผา
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเรียนวิชา "วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 20106-2006" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหารายวิชาทั้งหมด 8 บทเรียน ประกอบด้วย วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานฝ้าเพดาน งานตกแต่งพื้น ผนังและบัวเชิงผนัง ประตูหน้าต่าง บันไดลูกกรงและราวบันได ระบบสุขาภิบาล วัสดุและวิธีการมุงหลังคา และสีและน้ำมันทาเคลือบผิวไม้ นอกจากนี้ในทุกหน่วยการเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียน เพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย