ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 20104-2005
หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : อภิรักษ์ สุขเกษม
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือวิชา "การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร รหัสวิชา 20104-2005" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 9 บท ประกอบด้วย การป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าและระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า ชนิดของสายไฟฟ้าและการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์ทั่วไปในการเดินสายไฟฟ้า วิธีการเดินสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า การติดตั้งเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าและระบบสายดิน การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกัน การติดตั้งระบบสื่อสารในอาคาร นอกจากนี้ในทุกบทเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำบท เพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน