ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ธุรกิจโรงเเรม : Hotel Business (รหัสวิชา 20701-2010)
หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สุชีพ เมืองลาย
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเรียนวิชา "ธุรกิจโรงแรม รหัส 20701-2010" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาให้ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา โดยเนื้อหาในหนังสือ แบ่งเป็น 9 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประเภทและชนิดของโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบการบริหารงานโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โครงสร้างการบริหารงานของโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ส่วนหน้าบ้านของธุรกิจโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ส่วนหลังบ้านของธุรกิจโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ระบบการจัดการโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 คำศัพท์เฉพาะสำหรับงานโรงแรม พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด แก้ปัญหา และบูรณาการกับการทำงานตามอาชีพต่าง ๆ ต่อไป