ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
[title]
Ratings :
0
No votes yet

งานส่งกำลังรถยนต์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2004)
หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "งานส่งกำลังรถยนต์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2004)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนังสือเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบส่งกำลังรถยนต์ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ยกรถ การถอด ประกอบ และตรวจสภาพคลัตช์ เกียร์ ข้อต่อ เพลากลาง เฟืองท้าย เพลาขับล้อ การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ และประมาณราคาค่าบริการรถยนต์ ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น มีภาพประกอบเข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ